การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ
30 ก.ย. 2565 เข้าชม : 1,462 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 30 ก.ย. 2565 - 21 ต.ค. 2565
ลงทะเบียน : 30 ก.ย. 2022 - 20 ต.ค. 2565
ดาวน์โหลดข้อมูล : 4 ต.ค. 2022 - 6 ต.ค. 2565
สอบ : 6 ต.ค. 2565 - 21 ต.ค. 2565

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC