ทดสอบการสอบด้วยระบบสอบ อิเล็กทรอนิกส์ 180765
18 ก.ค. 2565 เข้าชม : 1,467 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 18 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
ลงทะเบียน : 18 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
ดาวน์โหลดข้อมูล : 18 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
สอบ : 18 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC