การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีพิเศษ
14 มี.ค. 2565 เข้าชม : 1,461 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 14 มี.ค. 2565 - 7 เม.ย. 2565
ลงทะเบียน : 14 มี.ค. 2565 - 29 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลดข้อมูล : 17 มี.ค. 2565 - 19 มี.ค. 2565
สอบ : 19 มี.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC