การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
22 ก.พ. 2565 เข้าชม : 1,462 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 22 ก.พ. 2565 - 8 เม.ย. 2565
ลงทะเบียน : 22 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลดข้อมูล : 1 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565
สอบ : 8 มี.ค. 2565 - 7 เม.ย. 2565

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC