การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรณีพิเศษ
23 ต.ค. 2564 เข้าชม : 1,461 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 23 ต.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
ลงทะเบียน : 25 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
ดาวน์โหลดข้อมูล : 27 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
สอบ : 29 ต.ค. 2564 - 1 ธ.ค. 2564

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC