การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
13 ก.ย. 2564 เข้าชม : 1,487 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 13 ก.ย. 2564 - 10 พ.ย. 2564
ลงทะเบียน : 13 ก.ย. 2564 - 20 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลดข้อมูล : 22 ก.ย. 2564 - 7 ต.ค. 2564
สอบ : 1 ต.ค. 2564 - 10 พ.ย. 2564

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC