การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรณีพิเศษ
28 พ.ค. 2564 เข้าชม : 1,461 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 28 พ.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564
ลงทะเบียน : 28 พ.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลดข้อมูล : 27 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564
สอบ : 20 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC