การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
14 ต.ค. 2563 เข้าชม : 1,460 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 14 ต.ค. 2563 - 14 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน : 8 มี.ค. 2564 - 15 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลดข้อมูล : 16 มี.ค. 2564 - 16 มี.ค. 2564
สอบ : 17 มี.ค. 2564 - 9 เม.ย. 2564

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC