การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีพิเศษ
1 ธ.ค. 2562 เข้าชม : 1,454 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2563
ลงทะเบียน : 4 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลดข้อมูล : 6 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564
สอบ : 8 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC