การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
14 ต.ค. 2563 เข้าชม : 783 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 14 ต.ค. 2563 - 14 พ.ย. 2563
ลงทะเบียน : 14 ต.ค. 2563 - 22 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลดข้อมูล : 23 ต.ค. 2563 - 2 พ.ย. 2563
สอบ : 27 ต.ค. 2563 - 14 พ.ย. 2563

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC