ชี้แจงการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) รุ่นที่ 1
6 ต.ค. 2563 เข้าชม : 475 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 6 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563
ลงทะเบียน : 6 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลดข้อมูล : 6 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563
สอบ : 6 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563

วิชาที่เปิดสอบ

พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 10 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 10 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC