การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23 มี.ค. 2563 เข้าชม : 1,733 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 23 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563
ลงทะเบียน : 10 เม.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลดข้อมูล : 20 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563
สอบ : 22 เม.ย. 2563 - 28 เม.ย. 2563

วิชาที่เปิดสอบ

คส38001 การใช้คอมพิวเตอร์ 70 นาที
คส38002 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 150 นาที
คส38003 การบริหารธุรกิจ SMEs 70 นาที
พอ38001 ระบบประชาธิปไตย 70 นาที
กส38001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 70 นาที
กส38002 การสนทนาภาษาจีน 70 นาที
กส38003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 150 นาที
วท38001 การวิจัยชุมชน 70 นาที
วท38002 การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน 70 นาที
พอ38002 การบริหารจัดการชุมชน 70 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC