การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
4 ก.พ. 2563 เข้าชม : 1,599 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 4 ก.พ. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ลงทะเบียน : 4 ก.พ. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลดข้อมูล : 25 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
สอบ : 1 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC