การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กรณีพิเศษ
19 ก.ย. 2562 เข้าชม : 1,406 ครั้ง

กำหนดการสอบ

จัดเวลาสอบ : 19 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
ลงทะเบียน : 18 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลดข้อมูล : 23 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
สอบ : 24 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

วิชาที่เปิดสอบ

พท15001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท15002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท25001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท25002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
พท35001 สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที
พท35002 สาระการประกอบอาชีพและสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC