แจ้งประเภทของศูนย์สอบ
2017-09-24 16:33:44 เข้าชม : 2,584 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ขณะนี้ทีมพัฒนาระบบได้แยกประเภทศูนย์สอบออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ศูนย์สอบที่ดำเนินการสอบเทียบระดับสูงสุด
-ศูนย์สอบที่ดำเนินการสอบเทียบระดับสูงสุด
-ศูนย์สอบที่ไม่ได้ดำเนินการสอบเทียบระดับสูงุสุดแต่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางทีมพัฒนาระบบแจ้งด้วย

2. ศูนย์สอบที่ดำเนินการสอบตรวจเลือดครู แต่ไม่ได้สอบเทียบระดับสูงสุด
หรือดำเนินการเตรียมการสอบตรวจเลือดครูตามที่ทีมพัฒนาระบบแจ้ง แต่ไม่ได้สอบเนื่องจากได้รับนโยบายให้ชลอไว้ก่อน

3. ศูนย์สอบที่ไม่ได้เตรียมการสอบตรวจเลือดครู และศูนย์สอบที่ติดตั้ง Server ใหม่

ทีมพัฒนาระบบได้ทำคู่มือสำหรับการ Upgrade ระบบ และดาวน์โหลดข้อมูล ไว้สำหรับศูนย์สอบแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้ดำเนินการทดสอบศูนย์สอบประเภทที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โดยจะแจ้งแยกเป็น Note ของแต่ละประเภทศูนย์สอบในลำดับต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบดำเนินการดังกล่าวให้ตรงกับประเภทของศูนย์สอบตนเอง

ทีมพัฒนาระบบ

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC